• Nostalgie

Wirremal e farske in’t Hessels

Nostalgie |

We starten de dag met een farske van Bruno Roggen!

Anne stoasse èn Hassel noem Frenske Swerts nen taxi noa tezèènes. Heeje wunde in Meuwsherk obben Trèèjerstieweejg, e bietsje vir het dèrrep.

De sjoffeur van deejen taxi begos te rèèn, ma ènne plak van noa den Trèèjerstieweejg reed deeje man de Kirringerstieweejg op.

Frenske dach da deeje sjoffeur him mis verstoan haa en heeje klopde op deeje z’n scheur. Deeje sjoffeur verscheuwt him nen aap. Heeje kreeg bekans e beslaag en vleug omhoeg achter ze stuur. Doadeur weur heeje den taxi nimie miester. Den ottoo begost te zwaddere en heej reed bekans ènne etalaasj van appetieker Smeets. Gelèkkig koem ‘m nog op tèèd stil.

“Ma wa ès ter toch gebeerd, da djeeje oech zoe fèl verscheuwt?” vrieg Frenske Swerts an deeje sjoffeur.

“Och menier, zwèk stil,” zee deejen taxisjoffeur, “Vandaag rèèn iech vir den ieste kier bè nen taxi. Tot neu teu hèb iech altèd bè ne korbiljaar gereen.”